Neem eens een kijkje in de webwinkel en volg ons via:
 

Sponsors

Van de Beeten sponsort Subajo!

Meer bescherming voor kinderen

11-09-2008 -

De ministerraad heeft op voorstel van ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet ingestemd met een wetsvoorstel om kinderen beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een gezonde en evenwichtige manier op te voeden. Bij de keuzes die in de jeugdbescherming worden gemaakt, komt het belang van het kind op de eerste plaats.De aanpassingen in de kinderbeschermingswetgeving maken het eenvoudiger die maatregel te kiezen die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt: een keuze op maat. Het kabinet verruimt daartoe de grond om een minderjarige onder toezicht te stellen. Binnenkort kan de rechter deze maatregel ook opleggen aan kinderen met relatief lichte problemen. Verder is de uitvoering van de ondertoezichtstelling verbeterd. De kinderrechter kan op verzoek het ouderlijk gezag op specifieke punten laten uitoefenen door het bureau jeugdzorg als een jongere uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld bij aanmelding bij een onderwijsinstelling.

Ouderlijk gezagOok komt er - in plaats van de huidige twee kinderbeschermingsmaatregelen - één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. Voor de nieuwe, zogeheten gezagsbeëindigende maatregel is instemming van de ouders niet vereist. Overigens zal een ondertoezichtstelling vaak aan een gezagsbeëindiging voorafgaan. Maar wanneer het bij aanvang van het kinderbeschermingstraject al duidelijk is dat de ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet binnen een aanvaardbare termijn waarmaken, kan direct de gezagsbeëindigende maatregel worden getroffen. Bijvoorbeeld wanneer de ouders al jarenlang verslaafd zijn aan harddrugs en er weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn.

Rechtspositie pleegoudersAndere belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel zijn de verbetering van de rechtspositie van met name de pleegouders. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verantwoording voor uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming. Voortaan moet het bureau jeugdzorg zowel over de uitvoering van de ondertoezichtstelling als over de uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming verantwoording afleggen.

Uitwisselen gegevensTot slot is de gegevensuitwisseling vereenvoudigd tussen instellingen in de jeugdzorg bij een lopende ondertoezichtstelling. Bureau jeugdzorg krijgt het recht om zonder toestemming van de ouders, van wie het kind onder toezicht is gesteld, informatie op te vragen bij derden. Voor een goede uitvoering van de ondertoezichtstelling speelt informatieverstrekking aan het bureau jeugdzorg uit de omgeving van de minderjarige immers een cruciale rol. Een goed geïnformeerd bureau jeugdzorg is beter in staat een zorgvuldige inschatting te maken over de situatie van een minderjarige en de te verlenen hulp aan de minderjarige en zijn ouders.De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Terug naar het nieuws overzicht

Subajo steunt ook de volgende doelen:

Help Mee!

Wat is er mooier dan het helpen van kinderen? Wij zoeken voor allerlei grote en kleine projecten (soms maar voor een paar uur) jonge en oude mensen om echt iets concreets te doen.

contactgegevens

Buitenhaven 54
5211TR Den Bosch
T: 0413 – 366643
M: 0630587827
info@subajo.nl
NL48RABO 0363 3919 40